top of page

Algemene voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ice Clinics Skincare en de cliënt waarop Ice Clinics Skincare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 • De behandelaar zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Ice Clinics Skincare worden gemeld. 

 • De behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/ of onvolledige gegevens heeft verstrekt aan de behandelaar. 

 • De behandelaar zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling. 

Algemene voorwaarden: Tekst

Afspraak

 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. 

 • Ice Clinics Skincare werkt één op één om de gehele afspraak de klant de volle aandacht te kunnen geven. U dient daarom ook alleen naar de afspraak te komen. 

 • Houd u ten alle tijden aan de afgesproken tijd van uw afspraak. Hierbij hanteren wij niet eerder dan 5 minuten eerder voor de afspraak aanwezig te zijn en niet meer dan 10 minuten te laat op afspraak aanwezig te zijn. Hierdoor zijn wij in staat ons aan de overeengekomen tijden te houden in verband met de klanten die voor en/ of na u komen.

Algemene voorwaarden: Tekst

Aansprakelijkheid

 • Ice Clinics Skincare is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat door de cliënt onjuiste en/ of onvolledige inforamtie heeft verstrekt over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding etc. 

 • Ice Clinics Skincare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Algemene voorwaarden: Tekst

Betaling

 • Ice Clinics Skincare vermeldt prijzen van de behandelingen op haar website. 

 • De cliënt dient ten alle tijden direct na afloop van de afspraak, de behandeling contant of per online bankieren te betalen. 

 • Ice Clinics Skincare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. 

 • Ice Clinics Skincare meldt diefstal altijd bij de politie. 

 • Geld wordt bij een klacht nooit terug gegeven vanwege materiaal, verzekeringen en geïnvesteerde tijd/ energie. Er wordt natuurlijk wel een passende oplossing voor u gezocht. 

Algemene voorwaarden: Tekst

Afspraak afzeggen

- Bij verhindering dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld via whatsapp of instagram. 
- Bij niet tijdig annuleren (24 uur tot 0 uur), zal u bij een nieuwe afspraak of het verzetten van de afspraak opnieuw moeten aanbetalen. 
- Bij een no-show up of meer dan 10 minuten te laat wordt uw afspraak gecanceld en is Ice Clinics Skincare genoodzaakt de gehele behandeling aan u door te rekenen (100% van de behandeling). 
- Als u de betaling niet voldoet zoals hierboven beschreven staat, is Ice Clinics Skincare genoodzaakt u permanent uit het klantenbestand te verwijderen.

Algemene voorwaarden: Tekst
bottom of page